Naše společnost pro Vás zajistí účast na tuzemských a zahraničních veletrzích a také veškeré doprovodné služby s touto účastí související.

Pro pořadatele konferenčních a kongresových akcí či pracovních setkání zajistíme doprovodné prezentační výstavy firem a institucí a jejich výrobků či služeb.

___________________________________________________________________________________

Ucelený balíček služeb

Veletržní servis zahrnuje komplexní balíček služeb související s:

- přípravou programu veletržních akcí,
- zajištaním účasti na veletrhu,
- realizací účasti na veletrhu,
- technickou asistencí v průběhu konání veletrhu a
- zpětným vyhodnocením efektivnosti účasti na veletrhu.

___________________________________________________________________________________

Přípravné práce

Přípravné práce jsou zaměřeny na:

- průběžný informační servis, týkající se pořádaných akcí ve vybraných teritoriích a oborech,
- vytypování vhodných veletrhů, korespondujících s teritoriáolní a produktovou strategií marketingového plánu firmy,
- sestavení veletržního kalendáře vystavovatele,
- zpracováním harmonogramu prací, souvisejících se zajištěním a realizací účasti na jednotlivých veletrzích,
- zpracování celkového rozpočtu jednotlivých akcí i programu jako celku.

Přípravné práce zahrnují také:

- zpracování celkového ideového záměru prezentace,
- návrh vizuální identity vystavovatele,
- přípravu a tisk souvisejících propagačních a tiskových materiálů (viz náš tiskový servis),
- zajištění a distribuci pozvánek návštěvníkům veletrhu,
- zajištění reklamy v odborném tisku,
- zajištění reklamních předmětů ap.

___________________________________________________________________________________

Zajištění účasti na veletrhu

Práce, související se zajištěním účasti na veletrhu, zahrnují:

- předběžnou a konečnou přihlášku k účasti,
- výběr optimálního umístění stánku na výstavní ploše,
- objednávku realizace stánku (je-li řešena dodavatelsky), výstavního mobiliáře a souvisejících technických služeb,
- zajištění přepravy vystavovaných exponátů, manipulace s nimi a případného krátkodobého jejich uskladnění na místě,
- zajištění veškeré průvodní dokumentace přepravy exponátů včetně souvisejícího celního odbavení a pojištění,
- zajištění cestovních dokladů pro pracovníky vystavovatele, včetně letenek, cestovních víz ap.,
- zajištění rezervace ubytování pracovníků vystavovatele,
- zajištění doprovodných akcí na místě veletrhu, presentačních akcí, účasti na odborných seminářích, tiskových konferencích (viz naše služby v oblasti konferenčního servisu),
- zajištění překladatelských a tlumočnických služeb ap.

Součástí výše uvedených prací je:

- průběžná komunikace s pořadatelem veletrhu a jednotlivými poskytovateli služeb,
- průběžná komunikace s českými zastupitelskými úřady,
- průběžná (technická) komunikace s představiteli medií, obchodních komor a odborných asociací, orgány státní zprávy v zemích konání veletrhů ap.

___________________________________________________________________________________

Realizace účasti na veletrhu

Práce, související s realizací účasti na veletrhu, zahrnují:

- zpracování architektonického návrhu výstavního stánku,
- výroba a montáž individuálních stánků (je-li požadována) resp. jeho součástí a jejich přeprava na místo veletrhu a zpět,
- instalace individuálního mobiliáře a technických sítí, jež jsou nedílným vybavením stánku,
- výroba grafických panelů a stojanů a jejich přeprava na místo veletrhu a zpět,
- přejímka výstavního stánku, výstavního mobiliáře a technických služeb na místě konání veletrhu,
- manipulace s výstavními exponáty a jejich instalace na místě konání veletrhu,
- manipulace a skladování tiskových a reklamních materiálů na místě konání veletrhu.

___________________________________________________________________________________

Technická asistence v průběhu veletrhu

Technická asistence je představována přímou účastí našeho delegáta v místě konání veletrhu. K povinnostem delegáta patří:

- asistence v době návozu a odvozu mobiliáře a exponátů, jejich vykládky a nakládky, celního odbavení,
- asistence v době montážních a demontážních prací v místě konání veletrhu,
- garance bezchybné funkce stánku, nezbytný servis a opravy technického zařízení výstavního stánku v době konání veletrhu,
- operativní zajišťování dalších souvisejících služeb,
- jednání s pořadatelem veletrhu a poskytovateli dílčích služeb,
- řešení mimořádných situací.

Práce, související s technickou asistencí v průběhu konání veletrhu, zahrnují kromě jiného také:

- kateringové služby v místě konání veletrhu,
- překladatelské a tlumočnické služby v místě konání veletrhu,
- hosteské služby,
- úklidové služby,
- služby v oblasti konferenčního servisu,
- případná bezpečnostní služba.

___________________________________________________________________________________

Vyhodnocení efektivnosti účasti na veletrhu

Součástí této činnosti je:

- vypracování závěrečné zprávy o účasti na veletrhu,
- vyhodnocení návštěvnosti stánku,
- anketní průzkumy, kontaktní databáze návštěvníků,
- nezávislé vyhodnocení reálných obchodních příležitostí vystavovatele a návrh postupu pro návazné obchodní aktivity, účast na příštích ročnících veletrhu,
- souhnné vyhodnocení ekonomického přínosu účasti na veletrhu ap.


___________________________________________________________________________________

Informace o podmínkách naší pomoci získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz