Naší dlouhodobou podnikatelskou vizí je:

• být první a opakovanou volbou pro klienta, partnera, dodavatele i zaměstnance a touto cestou dosahovat poměrně vyšších objemů zakázek i vyšší úrovně odměny ve srovnání s relevantní konkurencí

• dosahovat optimálních podnikatelských výsledků při současném respektování všech klíčových hodnot a cílů a to zejména aktivizací vlastních zdrojů a rezerv, vysokou racionalitou a efektivitou vlastní práce, metod a procesů, nástrojů či obchodních vztahů se svými partnery

• uplatňovat bezpečné metody, postupy a nástroje ve své práci i ve spolupráci s obchodními partnery, užívat smysluplné metody, postupy a nástroje rizikového managementu a to ve svůj prospěch, i v prospěch klientů nebo projektů, jež jsou předmětem naší práce

• být všeobecně uznávaným podnikatelským subjektem v oblasti kvality, technické vyspělosti a inovativnosti, úctě ke kulturním hodnotám, hodnotám v oblasti hygieny a bezpečnosti života a práce, ochrany životního prostředí i etiky podnikání

• být podnikatelským subjektem, který se soustavně v uvedených oblastech zlepšuje, zlepšuje své metody, procesy, nástroje, personál i dodavatele, případně působí jako vůdce či vzor v této oblasti pro ostatní podnikatelské subjekty na relevantním trhu

___________________________________________________________________________________
Obrázek představuje základní komponenty našeho hodnotového systému, jejichž prostřednictvím naplňujeme optimálně očekávání klienta a potřeby jeho projektů. Jsou to:

systém deklarovaných hodnot,
systém procesů,
nástrojů,
znalostí,
lidí a
• našich obchodních partnerů.

V praxi to znamená, že naši dlouhodobou vizi naplňujeme systematickým rozvojem těchto komponent: zdokonalujeme naší hodnotovou soustavu, zdokonaluje naše pracovní procesy a metodiky, investujeme v oblasti nástrojů naší práce, rozšiřujeme soustavně naše znalosti,  rozvíjíme naší personální základnu a další zdroje, jimiž jsou ve značné míře naši obchodní partneři. Všechny tato komponenty rozvíjíme tak, aby maximálně uspokojily očekávání našich klientů a potřeby jejich projektů.___________________________________________________________________________________

Informace o podmínkách naší pomoci získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz