Etika podnikání je zásadou dlouhodobé stability společnosti, založené na službě veřejnosti a přidané hodnotě naší práce

Přestože bývá tato politika v některém prostředí dočasnou konkurenční nevýhodou, zakládá dlouhodobou důvěru klientů v poctivost a nestrannost, loajalitu a vysokou profesionální úroveň našeho pracovního nasazení, zaměřeného na konečný úspěchu projektu a obecný prospěch veřejnosti.

___________________________________________________________________________________


Ke klíčovým hodnotám naší společnosti patří zásady etického chování:

· úcta k zákonům a morálním hodnotám společnosti, odmítání praktik, mající kriminální charakter nebo přispívajících ke kriminálnímu jednání, jednání, podněcujícímu násilí, nebo jednání, profitující z násilí, podvodu, nouze jednotlivce či skupiny obyvatel, a zejména pak skupin se sníženou schopností obrany proti takovému jednání jako jsou děti, senioři, matky, handicapované osoby, odmítání jednání, podporující národnostní, společenskou nebo politickou nesnášenlivost, nehumánní praktiky

Tyto hodnoty upřednostňujeme před okamžitým efektem, vytvářejícím podhoubí pro pochybnosti, nedůvěru, obavy ze spolupráce s námi. S těmito hodnotami jsme rovněž spolehlivým partnerem pro naše subdodavatele a zaměstnance.

___________________________________________________________________________________


Zásady etického podnikání vylučují kromě jiného:

· poskytování úplatků či jiných darů a protislužeb, majících charakter úplatků
· různé formy obchodování a služeb ve vztahu k pracovníkům veřejné správy, zavdávající pochybnosti o nestrannosti jejich následného jednání a rozhodování
· zaměstnávání pracovníků veřejné správy a jejich rodinných příslušníků (zejména pokud působí ve sféře námi cílených veřejných zakázek)
· využívání služeb lobbyistů a jiných prostředníků a zprostředkovatelů
· kartelové dohody či jiné dohody, mající za cíl ovlivnit výsledek veřejných zakázek a poměry na relevantním trhu
· skrytá podpora jiných uchazečů ve výběrových řízeních záměrným podáním nevýhodných nabídek
· tendenční pomluvy a jiné formy očerňování konkurence a jejich zaměstnanců a jiné pletichy v průběhu výběrových řízení
· propagandistické kampaně, mající za cíl poškodit  dobré jméno konkurence či jiných podnikatelských subjektů a osob, resp. tendenční vystupování ve sdělovacích prostředcích, mající za cíl ovlivnit prostředí obchodních vztahů
· klamavou a negativistickou reklamu našich služeb
· sponzorování politických stran a veřejných rozpočtů a jakoukoliv jinou politickou angažovanost
· podporu jedné skupiny pracovníků veřejného zadavatele na úkor jiné skupiny
· poskytování vědomě nepravdivých informací, zamlčování významných informací a poznatků, případně záměrně nesprávná a neefektivní technická řešení projektů, technická řešení s nadsazenými rozpočty, řešení škodlivá pro uživatele, veřejnost, zadavatele resp. třetí strany, jichž se důsledky projektu dotýkají či mohou dotýkat
· současnou práci pro různé strany případného smluvního vztahu nebo přechod z jedné strany ke druhé ať už z ekonomických či jiných taktických důvodů
· spolupráci se subjekty a osobami, které/kteří tyto a další zásady etického chování nevyznávají nebo nedodržují

Zásady etického chování ve vztahu k zaměstnancům a spolupracovníkům vylučují:

· zneužívání ekonomické nebo sociální nouze těchto osob v neprospěch jejich spravedlivé odměny
· ponižování osob a jakékoliv formy pracovní šikany
· jakékoliv formy rasismu či národnostní nesnášenlivosti či diskriminace, diskriminace podle věku či pohlaví, diskriminace tělesně postižených osob, matek s dětmi, čerstvých absolventů škol, seniorů
· zaměstnávání takových osob, které se sami takovými hodnotami a zásadami neřídí nebo je nedodržují

Tyto a další zásady etického chování naší společnosti nepokrývají jen oblasti, upravené zákonem. Vychází z vědomí obecné morální zodpovědnosti naší společnosti, která prostor možného a dovoleného ve srovnání s tím, co dovoluje jako krajní možnost zákon, výrazně posiluje.___________________________________________________________________________________

Informace o podmínkách naší pomoci získáte na základě dotazu, který zašlete na adresu: info@olbron.cz